Nápověda aplikace Seznam výrobců elektrozařízení

Úvod

Internetová aplikace Seznamu výrobců elektrozařízení poskytuje informace o způsobu plnění povinností výrobců elektrozařízení (českých i zahraničních), pověřených zástupců a kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů.

Zobrazovaná data v Seznamu výrobců jsou v každém okamžiku aktuální, protože tato aplikace je online propojena přímo s databází Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) MŽP.

Ovládání

K dispozici máte webovou aplikaci, jejímž základním prvkem pro ovládání je levé menu, kde vybíráte požadovanou volbu. V zobrazeném seznamu se pohybujete pomocí klávesnice (šipkami dolu nebo nahoru) nebo myší.
Pokud je možné zobrazit další podrobnosti, pak je hodnota v daném sloupečku a řádku podtržena a při najetí na tuto položku myší dojde ke změně ukazatele znamenající možnost prokliku.
Pod každým seznamem položek je zobrazen panel s možností přepínání mezi stránkami - buďto posun o stránku vpřed nebo vzad, případně odskok na první nebo poslední stránku nebo posun na konkrétní číslo stránky.

Stránkování

Třídění

Každý seznam je možné třídit dle hodnot v daném sloupečku tím, že kliknete na název sloupce (např. Název nebo IČ). Opakovaným kliknutím docílíte opačného (vzestupné nebo sestupné) třídění.

Třídění

Vyhledávání, filtrování

V daném sloupci lze vyhledávat zadáním podmínek do formuláře, který se vyvolá kliknutím v záhlaví na ikonu šipky,. Při filtrování můžete pro výběr položek použít podmínek začíná, končí, obsahuje, neobsahuje, se rovná, se nerovná.
Filtrovat položky lze dle více sloupců najednou, takže vhodnou kombinací můžete dojít k zobrazení požadovaného seznamu.

Filtrování

Export dat

Některé seznamy lze vyexportovat pro další využití ve formátu csv (MS Excel). Stačí kliknout na odpovídající tlačítko

Export dat

Seznam výrobců elektrozařízení

Povinné osoby

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce - tyto subjekty jsou nazývány Povinná osoba.

Zde je uveden jejich seznam. U každého subjektu jsou uvedeny základní identifikační údaje, dále pořadové číslo zápisu výrobce, skupiny elektrozařízení v členění dle typu prodeje na B2B (firma), B2C (koncový zákazník) nebo B2C-H (historický prodej koncovému zákazníkovi). V posledním sloupci je uveden způsob, jakým povinná osoba plní zpětný odběr, zda pomocí kolektivního, individuálního nebo solidárního systému.

Povinné osoby

U každého subjektu si můžete zobrazit detail kliknutím na položku IČ - zobrazí se podrobné informace nejenom o subjektu, ale i o jednotlivých výrobcích. Obdobně můžete zjistit detailní informace o subjektu, který pro povinnou osobu zajišťuje kolektivní systém, kliknutím na jeho název v posledním sloupečku.

Detail

Kolektivní systémy

V tomto seznamu jsou provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady a s historickými elektrozařízeními. Jedná se o systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby. Provozovatel kolektivního systému je právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území ČR provozující kolektivní systém.

Kolektivní systémy

U každého subjektu jsou uvedeny základní identifikační údaje, dále pořadové číslo zápisu do Seznamu kolektivních systémů, skupiny elektrozařízení v členění dle typu prodeje na B2B (firma), B2C (koncový zákazník) nebo B2C-H (historický prodej koncovému zákazníkovi).

Detail subjektu si můžete zobrazit kliknutím na položku IČ.

Detail

Zástupci

Jedná se o seznam zplnomocněných zástupců zahraničních výrobců elektrozařízení.

Zástupci

Pro každého zástupce si můžete rozkliknout detail, kde kromě údajů o zástupci vidíte i seznam zahraničních výrobců, které zastupuje.

Detail

Po rozkliknutí zahraničního výrobce je zobrazen seznam výrobků a skupiny elektrozařízení v členění dle typu prodeje na B2B (firma), B2C (koncový zákazník) nebo B2C-H (historický prodej koncovému zákazníkovi).

Detail

Vyhledávání

Vyhledávat v seznamech lze buďto způsobem popsaným výše nebo zobrazením zadávacího formuláře.

Nejprve je nutné uvést typ subjektu, který chcete vyhledat (povinné osoby nebo kolektivní systémy). Následovat může libovolná položka ze seznamu.

Vyhledávání

Uživatel

Přihlásit se

Přihlášením do systému můžete upravovat vlastní údaje. Přihlašovací údaje Vám budou vydány ze strany MŽP.

Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Pokud dojde k zapomenutí vlastního hesla, pak je možné při znalosti přihlašovacího jména a e-mailové adresy získat nové jednorázové heslo, které Vám bude po vygenerování opět zasláno.

Zapomenuté heslo