Seznam výrobců elektrozařízení


Internetová aplikace Seznamu výrobců elektrozařízení ve smyslu § 37i zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) ve své veřejné části poskytuje informace o způsobu plnění povinností výrobců elektrozařízení (českých i zahraničních), pověřených zástupců a kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů.

Zobrazovaná data v Seznamu výrobců jsou v každém okamžiku aktuální, protože tato aplikace je online propojena přímo s databází Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). Internetová aplikace Seznamu výrobců zároveň umožňuje zobrazení přehledů, vyhledávání a export zobrazených dat.

Přístup do neveřejné části internetové aplikace Seznamu výrobců mají v souladu s § 37i zákona o odpadech pouze provozovatelé kolektivních systémů podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech a individuálně a solidárně plnící výrobci (vč. pověřených zástupců) podle § 37h odst. 1 písm. a) a b) zákona o odpadech. Tyto subjekty do aplikace vkládají informace o výrobcích elektrozařízení, pověřených zástupcích, zahraničních výrobcích, o způsobu plnění povinností v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Údaje o výrobcích elektrozařízení, kteří plní své povinnosti v rámci kolektivního systému již zapsaného v Seznamu výrobců, vkládá tento kolektivní systém.

Vybrané údaje vkládané výše uvedenými subjekty jsou validovány Ministerstvem životního prostředí.

Přístupové údaje do neveřejné části aplikace vydává Oddělení zpětného odběru na Ministerstvu životního prostředí a to v návaznosti na vydané rozhodnutí o zápisu výrobce/pověřeného zástupce/kolektivního systému do Seznamu výrobců.