Návod k aplikaci VISOH

    Tato část systému ISOH poskytuje veřejně přístupná agregovaná data o produkci a nakládání s odpady a to od roku 2002. Je určena především pro odbornou veřejnost se znalostí platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Základním zdrojem pro agregované informace o produkci a nakládání s odpady jsou údaje z Ročních hlášení od původců a oprávněných osob zasílaných do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona o odpadech a zákona o IRZ a ISPOP. Jednotlivá Roční hlášení ověřují a do svých územních databází sehrávají pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a správních obvodů hl. m. Prahy (SOP). Tyto územní databáze se pak každoročně k 15. dubnu zasílají v Datovém standardu do centrální databáze systému ISOH, ze které se následně generují veřejně přístupné agregované roční databáze.

O VISOH

Tato část databáze poskytuje veřejnosti základní informace o odpadovém hospodářství v České republice a zpřístupňuje agregovaná data o produkci odpadů a nakládání s nimi v základním územním členění ČR a to ve dvou modulech: 1. modul od roku 2002 do roku 2008 (včetně) a 2. modul od roku 2009 dále. Je zde umožněn přístup k sestavení hlavních indikátorů odpadového hospodářství a základních přehledů charakterizujících stav a vývoj odpadového hospodářství na příslušném území ČR.

Základním zdrojem dat o produkci odpadů a nakládání s nimi jsou údaje z Ročních hlášení od původců a oprávněných osob zasílaných do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona o odpadech. Z centrální národní databáze o produkci odpadů a nakládání s nimi - Informačního systému odpadového hospodářství se následně generuje databáze VISOH. Zpracování dat vychází z příslušné „Metodiky výpočtu indikátorů odpadového hospodářství v daném roce“.

VISOH je určen odborné veřejnosti se znalostí platné legislativy v odpadovém hospodářství. Ministerstvem jsou poskytovány základní přehledy o odpadovém hospodářství. V případě potřeby podrobnějších informací se musí uživatel se svou žádostí o poskytnutí příslušných dat obrátit přímo na ministerstvo. Ministerstvo životního prostředí není odpovědné za nesprávnou interpretaci dat. Ministerstvo rovněž nenese odpovědnost za chybné výsledky v důsledku nesprávně sestaveného zadání požadavku na výstup z databáze. V případě použití dat z této databáze je třeba uvádět jako zdroj informací databázi VISOH.

Ovládání

   K dispozici máte webovou aplikaci, jejímž základním prvkem pro ovládání je levé menu, kde vybíráte požadovanou volbu.
Pokud volba obsahuje další podrobnosti je označena ikonou šipky naznačující volbu rozbalení daných podrobností po jejím rozkliknutí.

Použití portálu VISOH

  Přejděte na stránky portálu ISOH http://isoh.mzp.cz, vyberte modul Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady - VISOH. Zobrazí se Vám obecné informace o tomto nástroji, klikněte na Přejít do aplikace VISOH.

Přehledy

Zelenou ikonou otevřete seznam typů přednastavených přehledů.

 

Na stránce je možné použít vlevo nahoře fulltextové vyhledávání. Zobrazit všechny přehledy můžete tlačítkem v pravém horním rohu. Listovat mezi listy je možné za pomocí čísel, nebo šipek v patě okna. Výběr potvrdíte tlačítkem OK, tlačítkem zpět se vrátíte o krok zpět.

 

Výběr odpadu provedete pomocí tlačítka (+), kterým si přidáte do výběru jeden, nebo více odpadů. Pro konkrétní kód odpadu se pomocí dvojkliku dostanete na konečnou volbu daného odpad. Vybrat lze též celou skupinu (např. 01), podskupinu (např. 0101), nebo přímo katalogové číslo odpadu (např. 010101).

 

Některé kódy odpadů nelze při zvoleném typu přehledu vybrat, protože jsou započítány v jiném přednastaveném přehledu. Na tuto skutečnost aplikace upozorní hlášením "nepovoleno".

 

Podmínky filtru se dají po výběru základní typu přehledu definovat podrobně dle kódu odpadu, území a roku. Následně se dají vyexportovat do souboru CSV, nebo Excel.

 
Pokud si uživatel vytvoří výstup s více položkami (odpady, území, apod.), tak je možné si v tomto výstupu různě filtrovat.

 

Zprávy o životním prostředí, Statistické ročenky, Metodiky indikátorů odpadového hospodářství

  Zpráva o životním prostředí České republiky je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Je to komplexní hodnotící dokument, který shrnuje aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí, vlivu hospodářských sektorů na životní prostředí, nástrojích politiky životního prostředí, dopadech současného stavu životního prostředí na lidské zdraví a ekosystémy a o stavu životního prostředí v mezinárodním kontextu. Cílem je rovněž posoudit naplňování Státní politiky životního prostředí a identifikovat nové prioritní oblasti, které by měly být v rámci politiky řešeny.

Metodika Zprávy se v období 1994–2008 významněji neměnila. S rostoucími potřebami a nároky na informace a tvorbu strategií došlo v roce 2009 k úpravě metodiky. Zpráva je standardně založena na autorizovaných datech získaných z monitorovacích systémů spravovaných resortními i mimoresortními organizacemi. Pro mezinárodní srovnání jsou použita data Eurostatu, Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), případně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Lze tu nalézt konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Zpráva o životním prostředí České republiky a Statistická ročenka životního prostředí České republiky tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze fakta, Zpráva naopak na základě těchto údajů provádí analýzu stavu životního prostředí.

Indikátory odpadového hospodářství slouží k vyhodnocování plnění Plánů odpadového hospodářství. Způsob a rozsah indikátorů každoročně určuje Ministerstvo životního prostředí. Metodiky pro výpočet jednotlivých indikátorů pro dané období naleznete v pohledu Metodiky indikátorů OH.

 

Popis rozložení stránky a vysvětlení pojmů

Vysvětlení pojmů:

  • Typ přehledu: zde zvolte typ přednastaveného přehledu
  • Kód odpadu: kódy dle Katalogu odpadů - vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
  • Území: vykazované území, zde je možnost zvolit celou ČR, kraj, nebo příslušnou ORP
  • Roky: evidenční rok
  • ORP: území obce s rozšířenou působností